התאריכים המופיעים מציינים את השנה בה טיפל המשרד בפרוייקט.